چقد وختی زندگی آدم روی ریتم باشه، هفته‌ش کش میاد! به اندازه‌ی دو هفته طول کشیده این هفته و هنوزم تموم نشده! 


+خدایا صدهزار مرتبه شکــــــــــــــرت :)