انگار هزار سال میگذرد 
از آخرین باری که چنین حسی داشتم
دلم بهار میخواهد 
یک روز صبح 
عشق دستانم را بگیرد 
راهی شیراز شویم
گمانم همان هزار سال پیش
گم کرده‌ام بچه‌ای را آنجا
پسرم را شاید
گاهی آدم خل می‌شود
تب میکند
دخترک عاشق احمق تووی فیلم‌هارا
عجیب درک میکند...

                                            پرواز ۹۴/۱۰/۲۲