پرواز ۰۲۷

# دوست_جان

+ بعضی از آدم‌ها حس متفاوتی در ما ایجاد می‌کنند، حسی شبیه به زمانی که سه آلبالو در دهان می‌گذاریدُ فقد دو هسته تُف میکنیـد...