+کتاب ذهن هولوتراپیک، بخش سوم-پارادایم فرافردی،ص۱۱۴

+۱۳ عدد شانسمه! 

+خدایا شکــــــــــــــرت :)